Podpora rodiny

 • Budeme podporovat pracující rodiče daňovým zvýhodněním: zvýšení roční slevy na poplatníka a navýšení slevy na děti v rámci daní.
 • Uvolníme daňový strop 60 300 Kč při vrácení daně.
 • Zajistíme vhodné socioekonomické podmínky pro dobré fungování rodin. Cílem je finanční zajištění rodiny, slučitelnost práce a rodiny a služby péče o děti a seniory, které rodinám umožní získat dostatek volného času pro osobní růst a zkvalitnění rodinných vztahů.
 • Spravedlivé důchody pro rodiny s dětmi: Zásluhy rodin v důchodovém systému spravedlivě oceníme nižšími odvody a vyššími důchody pro pracující rodiče. Prodloužíme náhradní dobu pro rodiče pečující o děti. Při péči o jedno dítě do 7 let věku dítěte nebo při péči o dvě děti do 15 let stejně jako u zdravotního pojištění. Zavedeme společné důchodové pojištění manželů. Podpoříme motivaci ke spoření ve III. pilíři.
 • Podpoříme obce a města v budování finančně dostupného bydlení pro mladé rodiny a seniory s regulovaným nájmem.

Ekonomika a hospodářská politika

 • Budeme prosazovat a podporovat sociálně tržní hospodářství a jeho principy.
 • Připravíme přijetí eura.
 • Zreformujeme státní finanční instituce, zejména Českou exportní banku, Exportní garanční a pojišťovací společnost, Českomoravskou záruční a rozvojovou banku a Czechinvest.
 • Prosadíme co nejrychlejší a efektivní čerpání evropských fondů a zjednodušení celého systému. Dosavadní systém je málo funkční, byrokratický a omezuje řadu investic z těchto fondů.
 • Podpoříme koordinaci daňových základů na úrovni EU, která má vést k tomu, aby nadnárodní firmy danily příjmy v zemích, kde vznikají a nikoli tam, kam případně přesunou zisky z důvodů nižšího místního zdanění.
 • Zamezíme masivnímu odlivu kapitálu a nezdaněného zisku do zahraničí.
 • V oblasti daní budeme usilovat o částečné zjednodušení, ale především o stabilitu systému, aby podnikatelé nebyli zatěžováni častými změnami pravidel pro jejich placení.
 • Navrhneme a budeme prosazovat zrušení EET u malých podnikatelů – neplátců DPH a u nestátních neziskových organizací. V předstihu, před nástupem třetí a čtvrté vlny EET budeme požadovat podrobnou analýzu dosavadního působení první a druhé vlny EET.
 • Budeme usilovat o to, aby část plateb a odvodů státu, zejména daně a sociální pojištění, bylo možné hradit a administrovat pouze s jedním orgánem státní správy.
 • Prosadíme udržitelný stav veřejných financí. Budeme usilovat o vyrovnané hospodaření státního rozpočtu v dlouhodobém horizontu.
 • Zvýšíme ochranu a práva spotřebitelů.
 • Zavedeme jednoduchý homeoffice (zaměstnavatel neručí za pracovní podmínky u zaměstnance, smluvní volnost ohledně pravidel a nákladů).
 • Výhodnější odpisy pro firmy s cílem reinvestovat v ČR.
 • Podpoříme volnější pracovní právo pro malé a střední podniky (snazší poměr na dobu určitou, výpomoc příbuzných, zjednodušíme předávání rodinných podniků v rámci generační obměny) a nešikanující kontroly, tj. více kontrolních orgánů chodí společně, ne po sobě, zaměřují se na opakované přestupce, nikoli na malicherné chyby.
 • Nechceme již zvyšovat stavy státních úředníků.
 • Chceme ponechat provozní části rozpočtů ministerstev a ústředních orgánů státní správy po dva následující roky na úrovni roku 2017.
 • Přesměrujeme velké investiční pobídky poskytované Czechinvestem ve prospěch malého a středního podnikání a potřebné infrastruktury.
 • Prosadíme úspory v neinvestičních dotacích podnikatelským subjektům.
 • Prosadíme více peněz na tzv. prorůstová opatření (investice do dopravní, technické a datové infrastruktury, do podpory exportu, do vědy, výzkumu a inovací).
 • Chceme být konkurenceschopní v nových technologiích (chytrá auta, decentralizovaná energetika), upravíme legislativu a zajistíme potřebnou infrastrukturu.
 • České přírodní bohatství a suroviny chceme zpracovávat v maximální míře v ČR. Proto navrhneme Český národní fond budoucnosti, kam soustředíme zisky a daňové výnosy z těžby nerostného bohatství ČR (lithium, wolfram, měď, uran, uhlí, štěrkopísky, atd.) po vzoru Norského státního fondu.

Vzdělávání, školství a sport

 • Kvalitní a kvalifikovaný učitel musí být dobře zaplacený a motivovaný k dalšímu vzdělávání. Proto zvýšíme průměrnou mzdu pedagogických pracovníků na úroveň 130 % průměrné mzdy v národním hospodářství do roku 2021. Nepřipustíme učitele „druhé kategorie“ podle mzdy (např. církevní školy).
 • Ve vzdělávání jasně zdůrazníme kořeny naší civilizace, národní kulturu a vlastenectví. Odmítáme ideologii multikulturalismu a podobné umělé zásahy.
 • Vyhodnotíme společné vzdělávání a zachováme speciální školy. Budeme podporovat mimořádně nadané studenty.
 • Zajistíme snížení byrokratické a administrativní zátěže ředitelů i učitelů. Učitel má učit, ne se topit v papírech.
 • Prosadíme kvalitu ve státním školství, které vnímáme jako hlavní pilíř vzdělávání. Podporujeme církevní a soukromé školství, jako alternativní nabídku i jako konkurenci pro kvalitu ve vzdělávání.
 • Prosadíme, aby pro vznik nové školy byla rozhodující kvalita, ne zřizovatel.
 • Nedostatek učitelů některých oborů vyřešíme zavedením pružného systému začlenění odborníků (včetně zahraničních), znalců jazyků, uměleckých mistrů s možností dosažení potřebné kvalifikace na fakultách připravujících budoucí učitele.
 • Vypracujeme Národní program vzdělávání, který nahradí Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2020.
 • Zajistíme dostatek míst v mateřských školách pro děti od tří let.
 • Podpoříme rozvoj alternativních forem předškolního vzdělávání: lesní mateřské školky, domácí vzdělávání aj.
 • Vrátíme kvalitu základním školám – modernizací prostředí, emancipací učitelů ZŠ s dalšími stupni, podporou řešení sociálně-patologických jevů a nabídkou atraktivních možností mimoškolního vzdělávání s důrazem na praxi.
 • Umožníme fungování škol s nižším počtem žáků, zejména škol v malých obcích.
 • Zavedeme elektronizaci zkoušek na středních školách.
 • Zavedeme předmět „Praktická připravenost pro život“ zahrnující brannou výchovu, sport, praktické vzdělávání, finanční gramotnost, zvyšování povědomí o národní kultuře. Současně s tím podpoříme rozvoj občanského vzdělávání a etické výchovy.
 • Zajistíme rozvoj zájmových kroužků podporujících znalost i zručnost dětí.
 • Prosadíme větší jazykovou gramotnost, např. tím, že část dětských TV pořadů bude vysílána v cizím jazyce, filmy upřednostníme v původním znění s titulky.
 • V návaznosti na financování regionálního školství prosadíme reformu financování církevních a soukromých škol.
 • Prosadíme reformy vzdělávacího systému na pedagogických fakultách. Pro přípravu budoucích učitelů zajistíme exkluzivní prostředí, odborníky s praxí, moderní techniku a moderní pedagogické trendy, především důraz na praxi a úzkou spolupráci s dalšími fakultami připravujícími budoucí učitele.
 • Zreformujeme systém doktorského studia na univerzitách: vyšší stipendijní ohodnocení půjde ruku v ruce s redukcí celkového počtu studentů doktorského studia a s tlakem na vyšší úroveň jejich vědeckých výstupů.
 • Budeme garantovat bezplatné studium pro první vysokou školu v případě dokončení studia v řádné době.
 • Zasadíme se o vytvoření pružného a vstřícného systému podmínek umožňujících skloubení rodinného života (mateřství) a VŠ studia.
 • Prosadíme více peněz na sport: 1 mld. obcím v rámci navýšení rozpočtového určení daní na dotace související s činností místních klubů.
 • Prosadíme kofinancování ze strany státu na pořádání významných sportovních akcií mezinárodního významu na území ČR.
 • Budeme podporovat zájmová mládežnická sdružení a neprofesionální sportovní oddíly typu Orel nebo Sokol.

Sociální politika

 • Snížíme cenu práce pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel (např. pracující rodiče a 50+).
 • Zvýhodněné hypotéky podle počtu vyživovaných dětí: Podpoříme zajištění vlastního bydlení zvýhodněnými hypotékami s příspěvkem na úhradu části úroků za každé vyživované dítě.
 • Stanovíme jasné podmínky pro výplatu dávek. Součástí rozhodnutí o dávce budou potom tyto podmínky, které budou zavazovat příjemce k žádoucímu jednání.
 • Budeme aktivně hledat a prosazovat nástroje předcházení dlouhodobé nezaměstnanosti. Zaměříme se na cíl: motivací k práci vytlačíme dlouhodobě nezaměstnané ze života na dávkách a budeme přísněji kontrolovat nelegální zaměstnávání (práci na černo).
 • Budeme podporovat sociální podnikání.
 • Podpoříme sociální zemědělství jako nástroj širšího zapojení venkova a využití zemědělských činností s cílem zapojit do společenského života osoby jakkoli znevýhodněné.
 • Prosadíme zvyšování minimální mzdy, a to do výše maximálně 40 % průměrné mzdy.
 • Prosadíme, aby stát a veřejná správa jako zaměstnavatelé šly příkladem v rozvoji flexibilních a částečných úvazků a netradičních forem práce pro rodiče malých dětí, osoby pečující o blízké členy rodiny a osoby v předdůchodovém věku. Podpoříme kroky pro zajištění větší místní a finanční dostupnosti předškolní a rané péče o děti.
 • Zachováme pobytová zařízení rodinného typu pro děti bez rodinného zázemí, stejně jako pro ty, kteří se bez zázemí ocitnou pouze dočasně.
 • Zajistíme regionální dostupnost sociálních služeb, tzn. dostatečnou pobytovou i terénní kapacitu služeb.
 • Zajistíme zrovnoprávnění mzdových podmínek v rámci neziskového sektoru legislativní a rozpočtovou úpravou (nařízením vlády a navýšením prostředků).
 • Zajistíme, aby ČR ratifikovala a implementovala Opční protokol Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením: stanoveno vytvoření kontaktního místa MPSV ČR.
 • Odstraníme poslední diskriminační a demotivační faktory v legislativě bránící většímu počtu osob se zdravotním postižením v zaměstnání, zejména na nechráněném trhu práce.
 • Zrevidujeme systém posuzování míry závislosti pro účely příspěvku na péči, aby lépe diferencoval míru závislosti na vztahu k jednotlivým typům zdravotního postižení. Finanční posílení III. a IV. stupně závislosti.
 • Vytvoříme celostátní „komplexní síť adiktologických služeb. Zajistíme koordinaci adiktologické politiky z jednoho místa a poškození života u aktivních uživatelů drog. Abychom zmírnili negativní dopady kouření, podpoříme inovativní přístupy založené na principu snižování škodlivosti.
 • Prosadíme vyčlenění finančních prostředků na prevenci sociálně-patologických jevů.

Řešení migrační vlny

 • Jednu z priorit české evropské a zahraniční politiky spatřujeme v regulaci migračních toků a eliminaci ilegální migrace. Zvýšíme finanční příspěvky do programů rozvojové pomoci.
 • Podporujeme užší spolupráci členských států EU při ochraně vnějších hranic a zajištění vnitřní bezpečnosti EU.
 • Podpoříme reformu společné azylové politiky s cílem stabilizovat země v evropském sousedství a efektivní návratovou politiku.

Obrana a bezpečnost

 • Podpoříme zavedení pětiletých rozpočtových rámců s cílem zvýšit předvídatelnost financování obrany a tím umožnit racionálnější plánování rozvoje obranných schopností.
 • Podpoříme posílení nástrojů odhalování dezinformací využívaných cizími subjekty proti bezpečnostním zájmům České republiky. Využijeme pozice České republiky jakožto jednoho z evropských lídrů v boji s dezinformačními kampaněmi a dále se budeme věnovat boji s islamistickou propagandou a levicovým i pravicovým extremismem.
 • Podpoříme občanské zájmové činnosti, které přispívají k připravenosti obyvatel na krizové situace.
 • Budeme usilovat o urychlené naplnění plánovaných počtů profesionálních vojáků a příslušníků Aktivních záloh.
 • Zasadíme se o reformu mobilizačního systému tak, aby byla zajištěna reálná schopnost bojového rozvinutí Armády ČR.
 • Budeme podporovat významné zapojování Armády ČR do Sil rychlé reakce NATO (NATO Response Force), včetně sil Velmi vysoké pohotovosti (Very High Joint Task Force, VJTF).
 • Budeme podporovat zapojení Armády ČR do budování robustních následných sil použitelných pro operace kolektivní obrany NATO.
 • Podpoříme zapojení České republiky do sil Předsunuté vojenské přítomnosti NATO (Enhanced Forward Presence) v Pobaltí.
 • Budeme trvat na postupném zvyšování obranných výdajů České republiky na úroveň 2 % HDP nejpozději do roku 2024.
 • Zefektivníme a zrychlíme pořizování vojenského materiálu tak, aby byly navýšené prostředky na obranu co nejlépe využity ve prospěch budování potřebných schopností Armády ČR. Podpoříme zejména významné vyzbrojovací projekty zaměřené na zvýšení bojových kapacit Pozemních sil Armády ČR.
 • Podpoříme další prohlubování obranné spolupráce členských zemí EU s cílem posílit schopnost Evropy v případě potřeby zasahovat v krizových situacích. Za tímto účelem podpoříme zřízení Stálé strukturované spolupráce (Permanent Structured Cooperation, PESCO) a členství ČR v ní. PESCO musí být využita především k efektivnějšímu budování potřebných vojenských schopností v Evropě.
 • Zasadíme se o vybudování skutečně akceschopné pohraniční a pobřežní stráže EU.
 • Prosadíme dokončení odborné diskuse o stavu policie a projednání Koncepce rozvoje Policie ČR.
 • Budeme prosazovat absolutní politickou nezávislost bezpečnostních sborů. Zamezení účelovému vlivu v bezpečnostních sborech tvoří základní pilíř bezpečnosti České republiky.
 • Hodláme důsledně implementovat doporučení vzešlá z Auditu národní bezpečnosti.

Zahraniční politika

 • Evropskou unii vnímáme jako jedinečný společný hodnotový prostor založený na křesťansko-židovských kořenech a principech demokracie, svobody, spravedlnosti, rovnoprávnosti a odpovědné solidarity.
 • Chceme, aby ČR aktivně prosazovala své zájmy v EU. Zasadíme se o posílení pozice Parlamentu ČR a jeho odborných kapacit i častější využívání tzv. klauzule o subsidiaritě.
 • Při jednání o tzv. brexitu budeme prosazovat co nejlepší podmínky pro export českých podniků. Budeme prosazovat, aby byla českým občanům ve Velké Británii garantována stávající práva a zajištěna kontinuita již vzniklých sociálních nároků.
 • Rozšíření EU mimo křesťanský civilizační okruh nepovažujeme za žádoucí: Turecko by mělo být strategickým partnerem, ne členem EU.
 • Chceme se aktivně podílet na podobě nové kohezní politiky (2021 až 2027) s prioritním zaměřením na oblast infrastruktury (doprava, rozvoj městských sídel a venkova), vědy, výzkumu, vzdělávání, inovací, digitalizace a podpory malého a středního podnikání.
 • Zasadíme se o odstraňování zbývajících bariér s cílem dosažení úplného jednotného vnitřního trhu v celé EU a rozvoj jednotného digitálního trhu.
 • USA chápeme jako strategického spojence a hlavního garanta euroatlantické bezpečnosti. Budeme usilovat o prohloubení spolupráce v oblasti obrany, kybernetické bezpečnosti, vědy a výzkumu.
 • Německo považujeme za strategického partnera. Podporujeme prohlubování spolupráce v politické, hospodářské a kulturní oblasti, zejména v oblasti vědy, výzkumu a inovací, průmyslu 4.0, dopravě a evropské politice.
 • V rámci regionu Střední Evropy podporujeme prohlubování politické, ekonomické, společenské a kulturní spolupráce zemí Visegrádské čtyřky a jejich užší propojení s dalšími zeměmi regionu ve formátu V4+.
 • Budeme usilovat o strategické zaměření a efektivitu podnikatelských misí za účelem podpory českých firem v zahraničí.
 • Chceme systematicky pokračovat v ochraně demokracie, lidských práv a práv menšin. Zvlášť citlivě vnímáme postavení křesťanů a jejich perzekuci na Blízkém Východě, v Severní Africe, Severní Koreji a Číně. Jejich ochranu chceme včlenit do jednotné zahraniční a bezpečnostní politiky EU.
 • Budeme prosazovat co největší politickou a ekonomikou nezávislost na nedemokratických režimech.

Věda a výzkum

 • Dokončíme reformu podpory a hodnocení vědy, výzkumu a inovací s důrazem na excelenci a špičkový aplikovaný výzkum.
 • Budeme pokračovat ve zvyšování motivace ke spolupráci soukromého sektoru a veřejných výzkumných institucí s cílem zvýšit investice podnikatelské sféry do výzkumu a vývoje.
 • Podpoříme stabilitu a dlouhodobost ve vědě, výzkumu a inovacích prostřednictvím lepšího institucionálního financování.
 • Koordinovaně zacílíme evropské, státní, krajské a soukromé finance do regionálních projektů vědy, výzkumu a inovací pro zvýšení konkurenceschopnosti.
 • Podpoříme přenos nových vědeckých poznatků do praxe, jejich komercializaci a efektivní spolupráci vzdělávacích a výzkumných institucí s inovativními firmami a start-upy.

Informatika

 • Zrušíme Ministerstvo pro místní rozvoj a vytvoříme ministerstvo vědy a informatiky. Kompetence Ministerstva pro místní rozvoj se přerozdělí mezi jiné rezorty.
 • Podpoříme rozvoj digitální a znalostní ekonomiky další spoluprací školství, vědy a průmyslu.
 • Budeme podporovat intenzivnější nadnárodní spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti a v situacích nezbytně nutných pro bezpečnost obyvatelstva i uvážlivou kontrolu internetové sítě.
 • Podpoříme digitalizaci kulturních a historických materiálů a jejich sdílení co nejsvobodnějším způsobem na internetu.
 • Prosadíme reformu autorského práva, aby lépe podporovalo kreativitu a sdílení vytvořených duševních hodnot.
 • Propojíme všechny registry veřejné správy tak, aby občan, podnikatel i státní správy mohly tato data vzájemně sdílet.
 • Prosadíme zlevňování zejména datových služeb telekomunikačních operátorů.
 • Zajistíme co největší dostupnost internetového připojení a prosadíme rychlý internet do každé vesnice (100 MB).

Energetika

 • Chceme zajistit energetickou bezpečnost, kdy se budou moci naši občané spolehnout, že v každém okamžiku budou mít dostatek dostupné energie.
 • Podpoříme elektromobilitu a skladování elektřiny v bateriích elektromobilů.
 • Podpoříme instalaci fotovoltaických panelů na střechách zemědělských budov.
 • Podpoříme rozšíření stávajících jaderných elektráren za podmínek, které budou akceptovatelné z hlediska pořízení a následného provozu.
 • Podpoříme vznik a rozvoj chytrých sítí, které umožní zapojování zdrojů energie typu solárních, větrných i jiných obnovitelných zdrojů bez státní diskriminace.
 • Upravíme Státní energetickou koncepci tak, aby v ní bylo možné reagovat na trendy světové vědy a techniky.
 • Podpoříme výzkum a vývoj nových zdrojů energie a technologií k jejímu uchovávání.
 • Podpoříme stavbu pasivních a aktivních budov a montáž technologií k získávání a úspoře energií a zlepšení podmínek podnikání pro firmy, které takové budovy a technologie nabízejí.

Doprava

 • Vytvoříme jednotný tarifní a odbavovací systém (cestování na jeden jízdní doklad jakýmkoliv dopravcem) na celostátní úrovni = nebudeme vytvářet systém nový, ale naopak rozvineme systém stávající.
 • Odvedeme dopravu z měst a obcí = připravíme Akční plán a konkrétní strategickou koncepci pro rychlé dobudování silniční páteřní sítě a obchvatů měst a obcí.
 • Zjednodušíme a snížíme administrativní náročnost v oblasti investorské přípravy a realizace staveb klíčové dopravní infrastruktury.
 • Minimalizujeme negativní důsledky dopravních omezení vznikajících realizací dopravních staveb = podpoříme zavádění informačních systémů a efektivního dopravního značení k omezování kolon a zajištění dostatečného počtu objízdných tras.
 • Prosadíme účinnější a důslednou penalizaci zhotovitelů staveb a správců komunikací.
 • Vyřešíme trvalé spolufinancování rekonstrukce a oprav krajských silnic a mostů = roční rozpočet Státního fondu dopravní infrastuktury bude obsahovat kapitolu zřízenou k tomuto účelu ve výši min. 3 mld. Kč.
 • Zasadíme se o efektivní fungování Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře = zajistíme účelné využívání kapacity železničních tratí nejen pro osobní, ale zejména pro nákladní železniční dopravu, čímž zvýšíme její atraktivitu.
 • Prosadíme výraznější liberalizaci železniční dopravy za podmínek výhodných pro stát a občany.
 • Zasadíme se za další rozvoj železniční nákladní dopravy podporou výstavby terminálů a veřejných překladišť silnice – železnice – voda s využitím výhod železniční a vodní dopravy.
 • Podpoříme vybudování nových železničních tratí tam, kde je to účelné, nebo modernizaci stávajících pro rychlosti 200 km/h a více = zavedení tzv. konceptu rychlých spojení hlavních přepravních proudů je nutnost (Drážďany – Ústí n/Labem – Praha – Brno – Břeclav, Brno – Přerov – Ostrava – PL/SK).
 • Zvýšíme atraktivitu železniční osobní dopravy = budeme prosazovat rychlou a efektivní revitalizaci železničních nádraží všude tam, kde je to účelné a podpoříme rychlou obnovu vozidlového parku stejně jako budování přestupních terminálů a odstavných ploch P+R, P+B.
 • Zabezpečíme citelné zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy = systematicky budeme odstraňovat kritická místa (zejména úrovňové železniční přejezdy, nepřehledné křižovatky, nevyhovující dopravní značení).
 • Zavedeme bezpečnostní program REPADO, který účinně eliminuje nejvíce rizikové řidiče.
 • Prosadíme rychlejší rozvoj ekologicky šetrných řešení v dopravě = urychlíme budování potřebné infrastruktury (síť dobíjecích stanic pro elektromobily) a zvýhodníme ekologická vozidla na poplatcích za využívání dopravní infrastruktury.
 • Podpora cyklistické dopravy: Budeme podporovat rozvoj sítě cyklostezek s důrazem na cestování do práce.

Spravedlnost, lidská práva a boj proti korupci

 • Vytvoříme jasnější a přehlednější legislativu. V legislativním procesu budeme prosazovat novely zákonů méně časté, ale propracovanější, méně kvantity, více kvality. Prosadíme koncepci legislativní činnosti, obsahující tato pravidla.
 • Vytvoříme přehledný a komplexní právní informační systém dostupný zdarma a online. Občané musí mít možnost, aby si rychle a snadno našli potřebné ustanovení zákona podle oblasti, kterou upravuje, doby přijetí a dalších náležitostí. K zákonům by měly být připojeny i zásadní soudní rozhodnutí z daných oblastí. Ministerstva budou mít povinnost zveřejnit a aktualizovat nejčastější smluvní vzory a podaní.
 • Zavedeme lhůty 180 dní, během nichž by soudy měly povinnost nařídit první jednání ve věci v civilním řízení. Justice také nezbytně potřebuje nové moderní postupy (nový občanský soudní řád a trestní řád).
 • Opatření proti recidivě: Přijmeme taková opatření, aby vězni neztráceli pracovní návyky a mohli se po propuštění zapojit do pracovního procesu. Zavedeme motivační opatření při jejich zaměstnání po propuštění.
 • Pro bagatelní spory posílíme možnost mimosoudního řešení sporů: mediace, rozhodování nesoudních institucí.
 • Prosadíme relativně rychle dlouho zvažovaný zákon o dohledu nad soudnictvím. Rada soudnictví bude složena z nominací více ústavních orgánů a samotných soudců. Bude vyhodnocovat stav soudnictví včetně finančních otázek, sjednocení pravidel kariérního postupu, zpřísňovat pravidla pro určování majetkové odpovědnosti soudců při kárném řízení.
 • Prosadíme novou koncepci bezplatné právní pomoci. Právní porady těm, kteří si je nemohou dovolit, mají, mimo jiné, poskytovat i certifikované neziskové subjekty a veřejný ochránce práv.
 • Prosadíme zákony o ochraně oznamovatelů korupce a o regulaci lobbingu, ve kterém zohledníme postavení neziskových organizací i advokátních kanceláří.

Komunální záležitosti a veřejná správa

 • Silný kraj, silná obec: Zabráníme centralizaci veřejné správy. Prosadíme princip: „Méně dotačních titulů z ministerstev, více přímých peněz do rozpočtů kraje a obcí.“
 • Zajistíme dobudování kanalizací a čistíren odpadních vod (ČOV) v malých obcích a modernizaci všech zastaralých ČOV.
 • Zachováme policejní služebny v obcích.
 • Považujeme za prioritní, aby na 3. obcích zůstaly stejné pravomoci jako dosud.
 • Podporujeme zachování České pošty, či jejich smluvního partnera tak, aby byly skutečně dostupné na celém území ČR ve stávající míře.
 • Podporujeme pojízdné prodejny, které umožní dostupnost prodeje v každém koutu naší republiky.
 • Zasadíme se o to, aby dojezdy Rychlé zdravotní služby a hasičů byly v zákonné lhůtě i v odlehlých koutech republiky.
 • Skoncujeme se zastaralým principem „místní příslušnosti“: Občan (nebo podnikatel) má mít možnost vyřídit svoji věc na kterémkoli úřadě veřejné správy, a to bez ohledu na institut takzvaného „trvalého bydliště“.
 • Přestat mást veřejnost: Občan tu není od toho, aby měl povinnost orientovat se, zda „musí“ svoji věc řešit na „obci s rozšířenou působností“, na „obci s pověřeným obecním úřadem“, na obci „základního typu“, na „obci s matričním úřadem“ či jinde.
 • Občan má vejít ve styk s veřejnou správou pouze na jednom místě – např. na Czechpointu (který je dnes na téměř každé z 6 000 obcí), příp. na internetu.
 • Jedna žádost, jedno řízení: Je-li ze zákona podmínkou pro vyřízení žádosti občana součinnost jiných orgánů státu, má o součinnost požádat úřad, nikoli občan.
 • Povinnost dokládat údaje má mít stát, ne občan: Má-li stát v jakékoli databázi o občanovi uloženy údaje, není možné je znovu od občana žádat.
 • Doručování dopisů odpovídající třetímu tisíciletí: Je třeba změnit legislativu tak, aby mohl občan (bez dalšího) komunikovat se státem elektronicky.
 • Jednotné ID: Je normální, aby se občan prokazoval pouze jedním průkazem (např. OP s čipem), namísto povinnosti vlastnit cca 30 dokladů potřebných pro komunikaci s veřejnou správou.
 • Odstranění územních anomálií: Je třeba odstranit územní anomálie, kdy občan jede na západ od své obce, aby se dostal na matriku, na východ na stavební úřad, opět na západ na „obec s pověřeným úřadem“ a na sever na úřad „obce s rozšířenou působností“.

Zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova

 • Hlavním cílem zemědělské politiky je nastavení takových podmínek, které zajistí produkci širokého spektra potravin, které v naší zemi lze vyprodukovat a to s ohledem na princip trvalé udržitelnosti a vysoké kvality.
 • Budeme požadovat 35 % kofinancování programu rozvoje venkova z národních zdrojů tak jako v současné době.
 • Budeme i nadále alokovat minimálně stejnou výši podpor z národních dotací do sektoru živočišné výroby, závlah a protikroupových technologií.
 • Zjednodušíme systém hospodaření u vodních ploch, tak aby je zemědělci a vlastníci půdy dobrovolně zakládali a zvětšovali.
 • Podpoříme akumulaci vody v krajině a vodních ploch k zadržení přívalových dešťů a zlepšování průtoků řek v letním období.
 • Podpoříme investice do tzv. precizního zemědělství, aby nedocházelo ke zbytečnému přehnojování a chybným aplikacím pesticidů.
 • Přichystáme mapu Brownfieldů a systém financování, tak aby přednostně byly stavby průmyslových hal stavěny zde. Nebudeme podporovat výstavbu na zelené louce.
 • Budeme v rámci nového rozpočtu EU usilovat o zvětšení prostředků pro citlivé plodiny ze současných 15 % na 25 %.
 • Nedopustíme další úbytek zemědělské půdy. Podpoříme vznik Demoličního fondu, který bude pomáhat hradit skládkování suti při demolici starých domů v intravilánu malých obcí, aby se nestavělo na zelené louce.
 • Zřídíme fond nepojistitelných rizik, který tak jako v jiných zemích EU pomůže zemědělcům pokrýt propady v hospodařeních za sucha, či naopak extrémního deště při žních. Účast bude dobrovolná a platby do něj budou nákladovou položkou.
 • Budeme usilovat o to, aby páteřní sítě závlah byly majetkem státu a při jejich výstavbě mohlo být uplatňováno právo jako u veřejně prospěšné stavby. Současné rozvody jsme připraveni vykoupit a zrenovovat.
 • Zpřesníme monitoring kvality půdy a vůči přestupcům zavedeme sankce. Budeme trvat na kladné uhlíkové bilanci hospodaření na půdě jako jednoho z hlavních předpokladů dlouhodobé úrodnosti.
 • Budeme motivovat zemědělce k hospodaření na menších pozemcích, které jsou odolnější vůči erozi.
 • Budeme i nadále neústupní v kontrolách prodeje potravin. Zabráníme dovozu potravin ze zemí mimo EU, které neplní přísné hygienické normy ČR. Při uzavírání mezinárodních obchodních smluv se budeme i nadále řídit principem předběžné opatrnosti.
 • Nabídneme občanům možnost vykácení a ořez náletových dřevin na pozemcích státu kolem vodních toků, pod dohledem pracovníků Povodí a dalších institucí, kterým pozemky náleží. Takto nabízené úseky zveřejníme na internetové mapě.
 • Podpoříme zavedení plošné platby na lesy jako kompenzaci újmy vlastníkům lesa, které musí strpět ze zákona o lesích. Tato újma se bude kvůli boji se suchem zvětšovat. Půjde zároveň o motivační platbu, která povede k lepšímu hospodaření v lesích. Jedná se o analogii plateb na zemědělské půdě.
 • Zvýšíme postupně objem dříví obchodovaného přímo státním podnikem Lesy ČR z odvozových míst.
 • Podpoříme zvýšení přidané hodnoty ve dřevě až po konkrétní výrobek.

Zdravotnictví

 • Budeme důsledně chránit lidský život od početí po přirozenou smrt.
 • Dokončíme kroky ke komplexnímu řešení organizace a financování paliativní a hospicové péče. Podpoříme všechny formy péče o nevyléčitelně nemocné: mobilní hospicová péče, odlehčovací péče, ambulance bolesti, kamenné hospice.
 • Zajistíme zlepšení pracovních podmínek zdravotníků, zejména odbouráním administrativy.
 • Zaměříme se na řešení přesčasové práce zdravotníků.
 • Zasadíme se o systémové změny ve vzdělávání lékařů a zdravotních sester – dokončení novelizace zákonů č. 95 a 96/2004 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů a jejich implementaci do praxe.
 • Navýšíme počet studentů lékařských fakult.
 • Vypracujeme legislativní opatření proti neopodstatněné kriminalizaci zdravotníků.
 • Zaměříme se na řešení nedostatku lékařů a zdravotních sester jak v nemocnicích, tak v menších sídlech. Každá obec nad 1000 obyvatel si zaslouží svého praktického, dětského a zubního lékaře: zejména zavedením motivačních programů pro studenty lékařských fakult a mladé lékaře, změnami v systému rezidenčních míst, bonifikací výkonu zdravotní péče v malých sídlech. Vykonáme systémové změny k podpoře menších venkovských ambulancí praktických lékařů a zubních lékařů: tzv. malá praxe.
 • Posílíme kompetence praktických lékařů.
 • Zajistíme efektivní rozmístění specializovaných center s nákladnou zdravotnickou technikou s cílem zajistit vyváženou regionální dostupnost.
 • Dokončíme kroky k automatické valorizaci plateb za státní pojištěnce.
 • Nalezneme další finanční zdroje do zdravotnictví, např. část výnosů z prodeje tabákových a alkoholických nápojů adresovat na preventivní programy, řešení spoluúčasti pacientů atd.
 • Zvýšíme konkurenční prostředí zdravotních pojišťoven, zvýšíme dohled nad zdravotními pojišťovnami a kontrolní činnosti.
 • DRG restart: Urychlíme spuštění a implementaci platby za diagnózu pro vykazování a úhrady lůžkové zdravotní péče.
 • Urychlíme kroky k další elektronizaci zdravotnictví jako cestu ke zvýšení efektivity zdravotní péče: elektronická zdravotní knížka, elektronický recept, sdílení ekonomických dat, manažerské informační systémy do fakultních i do krajských nemocnic, benchmarking, hledání vnitřních úspor ve zdravotnickém systému, zejména u lůžkových zařízení.
 • Zvýšíme dohled nad hospodařením přímo řízených nemocnic, připravíme kroky ke zefektivnění jejich provozu (implementace MIS – manažerského informačního systému), benchmarking, zajistíme co nejširší uplatnění centrálních nákupů.
 • Podpoříme venkovské lékárny: např. zavedením dispenzační taxy za výdej léčivého přípravku bez vazby na cenu, vytvořením podmínek pro rovný přístup lékáren a jejich pacientů k dodávkám léčiv.
 • Budeme strukturálně podporovat medicínský výzkum a inovace ve zdravotnictví.
 • Připravíme legislativní řešení dlouhodobé péče včetně péče o pacienty s různými formami demence.
 • Zásadně podpoříme primární prevenci nemocí.

Kultura a média

 • Zvýšíme investice do údržby a ochrany českého památkového fondu.
 • Posílíme kulturní diplomacii a převedeme řízení Českých center pod ministerstvo kultury stejně jako agendu turistického ruchu.
 • Prosadíme postavení Národního divadla v Brně a Národního divadla moravskoslezského v Ostravě na stejnou úroveň jako Národního divadla v Praze. Budeme intenzivně řešit postavení regionálních institucí v kultuře.
 • Nově definujeme postavení Státního fondu kultury a zvážíme možnost rozdělování všech dotací v rezortu přes tento fond.
 • Zintenzivníme práce na digitalizaci kulturního dědictví.
 • Ve spolupráci s rezortem školství zvýšíme úroveň mediální výchovy.
 • Nově definujeme postavení médií veřejné služby jako nezávislé alternativy ke komerčním médiím a jako co nejvíce objektivní zdroj informací.
 • V souvislosti s přechodem na nový způsob digitálního vysílání televizního vysílání budeme usilovat o co nejmenší dopad tohoto přechodu na veřejnost.
 • Ve shodě s připravovanou evropskou směrnicí o vysílání připravíme nový návrh příslušné legislativy s přihlédnutím k novým negativním jevům (např. šíření dezinformací, zneužívání soutěžních pořadů k obohacení telefonních operátorů).
 • Prověříme stav mediální legislativy vzhledem k bezpečnostní situaci ve světě a vzhledem k technologickému rozvoji.

Životní prostředí

 • Budeme prosazovat i nadále principy dlouhodobě udržitelného rozvoje, který je základem ochrany životního prostředí a vyjádřen úctou k životu ve všech formách.
 • Prosadíme, aby vodní hospodářství v celém rozsahu mělo jednoho zodpovědného správce. Voda je důležitá surovina nezbytná k životu. Proto navrhneme jeho správu pod Ministerstvo zemědělství ČR.
 • Ministerstvo životního prostředí musí být řízeno ve prospěch ochrany přírody. Veřejný zájem ochrany přírody nesmí být nadřazován nad ostatní veřejné zájmy.
 • Budeme usilovat, aby nové zákonné normy byly v souladu s mezinárodními smlouvami a směrnicemi EU.
 • Aktualizujeme Plán odpadového hospodářství ČR tak, aby zvýšil využitelnost komunálního odpadu a zpřísnil nakládání s nebezpečnými odpady.
 • Podpoříme aktivity Policie ČR při odhalování pytláctví.
 • Principy ekologického rozvoje musí být normou ve všech ekonomických resortech české ekonomiky. Co je ekologické, musí být i ekonomické, a naopak.
 • Budeme podporovat vliv občanů na ekologickou výchovu ve všech generacích.
 • Životní prostředí se musí aktivně vytvářet, a ne pasivně chránit.

Připojte se k nám

na sociální sítě

Staňte se součástí naší
politické kampaně na sociálních médiích